Huishoudelijk reglement

Klik voor meer...

Artikel 1 Statuut en doelstelling van de vereniging

Jona Kortrijk is een erkend cultureel initiatief en een onafhankelijke, feitelijke vereniging van de Stad Kortrijk, opgericht in de maand april van het jaar 2001. Jona Kortrijk is een christelijk geïnspireerde beweging. Zij heeft als doel de joods-christelijke bronnen op een geactualiseerde wijze vorm te geven binnen verschillende initiatieven, op maat van de vragen en interesses van de betrokkenen, en in aansluiting van maatschappelijke tendensen.

Artikel 2 De Algemene Vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle medewerkers en deelnemers van de lopende initiatieven. Bij stemming heeft elke aanwezige één stem. Er zijn minimaal twee bijeenkomsten van de Algemene Vergadering per lopend werkjaar. Een werkjaar begint in september en eindigt in juni of juli van het daarop volgende jaar. Bij voorkeur worden er AV’s georganiseerd aan het begin, in het midden en bij het afronden van het werkjaar.  De eindverantwoordelijke bereidt deze vergaderingen voor, in samenspraak met de medewerkers van de lopende initiatieven. De agenda wordt opgesteld door de eindverantwoordelijke en de medewerkers. Aan het begin van elke AV kan elke aanwezige een extra punt toevoegen.

Artikel 3 Het bestuur

Het bestuur wordt samengesteld door de medewerkers, verantwoordelijk voor de lopende initiatieven. Zij komen samen binnen de Algemene Vergadering. Daarnaast kunnen zij, indien noodzakelijk, andere bijeenkomsten plannen. Elk lid van de medewerkers van de lopende initiatieven kan zo’n extra bijeenkomst bijeenroepen.

Artikel 4 De eindverantwoordelijke

Jona Kortrijk heeft een eindverantwoordelijke die tegelijk medewerker is. Deze eindverantwoordelijkheid uit zich onder de volgende vormen: het organiseren en voorzitten van de AV’s, het onderhouden van de noodzakelijke contacten binnen en buiten de beweging, het mee helpen opstellen van de jaarkalender, het mee helpen uitwerken van een begroting en het assisteren van de penningmeester. De eindverantwoordelijke wordt gekozen door de Algemene Vergadering. Dit gebeurt door geheime stemming. Het mandaat van de eindverantwoordelijke omvat 2 jaar, verlengbaar met nogmaals 2 jaar.  

Artikel 5 Vertrouwenspersonen

Jona Kortrijk telt twee vertrouwenspersonen. Eén vrouwelijke en één mannelijke persoon worden door de Algemene Vergadering aangesteld om vertrouwenspersoon te zijn. Concreet zijn zij aanspreekpunt bij mogelijke conflicten, incidenten of ongewenst gedrag vanwege deelnemers binnen de lopende initiatieven. Hun rol is voornamelijk deze van aanspreekpunt en, indien gewenst, bemiddelaar of doorverwijzer. Zij werken volgens de normen van de discretie. Zij zijn tevens gemachtigd extra bijeenkomsten te organiseren met betrokkenen. Zij krijgen dit mandaat voor een periode van twee jaar, verlengbaar met nogmaals twee jaar.

Artikel 6 De penningmeester

De AV duidt een penningmeester aan. Deze krijgt een mandaat, telkens voor 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar. Deze persoon is verantwoordelijk voor het bijhouden van de boekhouding. Voor het begin van het werkjaar wordt, in samenspraak met de eindverantwoordelijke en de betrokken medewerkers van de lopende initiatieven een begroting opgemaakt. De eerste AV van het nieuwe werkjaar bespreekt dit ontwerp van begroting, stuurt deze eventueel bij en keurt deze goed. Op elk moment kan een medewerker verduidelijking vragen omtrent de financiële situatie. Daarnaast wordt de financiële situatie van Jona Kortrijk telkens toegelicht tijdens de AV’s, door de penningmeester. De penningmeester en de eindverantwoordelijke beschikken over een bankkaart en toegang tot het internetbankieren.

Artikel 7 De medewerkers

Elk lopend initiatief wordt gedragen door minimaal twee medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de goede organisatie van het initiatief, in samenspraak met de penningmeester, de eindverantwoordelijke en de Algemene Vergadering. Het goede verloop van de initiatieven wordt door de medewerkers gewaarborgd. De Algemene Vergadering heeft niettemin een meebeslissende rol indien incidenten zich voordoen. Iedereen kan medewerker worden, op voorwaarde dat het voorgestelde initiatief goedgekeurd wordt door de andere medewerkers van Jona Kortrijk. Ook de financiële haalbaarheid van nieuwe initiatieven wordt steeds bewaakt.

Artikel 8 Wie is welkom?

Alle mensen, ongeacht hun leeftijd, stand, sekse, achtergrond, verleden, geaardheid, ras of kleur, zijn welkom bij elk van onze initiatieven. Een respectvolle houding t.a.v. éénieders opvatting is evenwel opportuun. De moderatoren (de medewerkers) van de lopende initiatieven bewaken deze correcte verstandhouding.

Artikel 9 Wat kan niet?

Ongepast gedrag, racisme en discriminatie, seksisme, alle vormen van machtsmisbruik, gebruik van geweld, het verduisteren of stelen van goederen of financiële middelen en alle binnen de wet omschreven misdrijven zijn ontoelaatbaar. De vertrouwenspersonen zijn aanspreekpunten bij mogelijke incidenten. Mensen kunnen de toegang tot initiatieven geweigerd worden op basis van de procedure, omschreven binnen artikel 10.

Artikel 10 Het weigeren van de toegang tot de initiatieven

Indien feiten zich voordoen, zoals omschreven in artikel 9, dan kunnen de verantwoordelijken van de lopende initiatieven, in samenspraak met de andere medewerkers, de toegang weigeren aan zij die deze feiten plegen. Zij doen dit eenvoudigweg door het aanspreken van de persoon, na overleg met de andere medewerkers. Indien een slachtoffer van een incident verzoening verkiest boven verwijdering van de pleger kan een bemiddeling mogelijk worden, opgestart door de vertrouwenspersonen, in samenspraak met de verantwoordelijken van het lopende initiatief en de eindverantwoordelijke. Discretie staat hierbij steeds voorop. Ook de vereniging kan verzoening steeds voorstellen als een alternatief op verwijdering.   Verwijdering gebeurt slechts in uiterste noodzakelijkheid, indien bemiddeling en de mogelijkheden tot herstel en verzoening onmogelijk geacht worden. Dit wordt steeds bepaald door samenspraak van alle medewerkers.

Artikel 11 Het innemen van een standpunt

Een gemeenschappelijk standpunt wordt ingenomen na instemming van alle medewerkers van Jona Kortrijk. Namen worden hierbij nooit vernoemd. Er wordt steeds ondertekend door “Jona Kortrijk”. Een medewerker kan zich steeds uitspreken als medewerker van Jona Kortrijk, maar doet dit steeds door te vermelden ‘schrijft of spreekt in eigen naam”. Daarnaast dient hij of zij een bepaald opiniestuk steeds voor te leggen aan de groep medewerkers, minimaal twee dagen voor de publicatie ervan. Indien grote bezwaren optreden is een andere medewerker gemachtigd om de vermelding “medewerker van Jona Kortrijk” te laten verwijderen uit het opiniestuk. Hij of zij doet dit eenvoudigweg door de schrijver van een opiniestuk rechtstreeks aan te schrijven met de vraag om Jona Kortrijk niet te vermelden als ondertekende. Bij twijfelgevallen wordt de eindverantwoordelijke gevraagd om te bemiddelen. Gewone deelnemers van de lopende initiatieven kunnen zich niet uitspreken in naam van Jona Kortrijk, tenzij voorgelegd aan de AV.

Artikel 12 Het ontbinden van de feitelijke vereniging en het bestemmen van goederen en financiële middelen

Het ontbinden van de vereniging gebeurt door een samenkomst van de Algemene Vergadering. De aanwezige leden beslissing bij stemming tot het stopzetten van de werking. De aanwezige leden beslissen hoe de goederen en gelden bestemd worden. Deze kunnen niet toegewezen worden aan de medewerkers en andere leden van de Algemene Vergadering.  

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 30 augustus 2012 te Kortrijk